Občianske združenie VYKROČ je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytujete na stránkach www.vykroc.com. Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Kontaktné informácie:  VYKROČ, o.z., Turčianska 1147/16, 821 09 Bratislava – Ružinov, e-mail: vykroc.podcast@gmail.com, IČO: 52 125 882.

Aké osobné údaje spracúvame

V kontaktných formulároch na našej stránke nám môžete zanechať odkaz, tipy na nových hostí alebo otázky, ktoré sa chcete spýtať nás alebo hostí. Za účelom, aby sme Vám mohli žiadanú informáciu alebo odpoveď poskytnúť, potrebujeme spracovať tieto kontaktné osobné údaje: e-mailová adresa, meno.

Na našej stránke sa môžete taktiež prihlásiť k odberu newslettra, ktorý zasielame na občasnej báze a v ktorom informujeme o nových epizódach alebo článkoch. Za účelom, aby sme Vám mohli newsletter zasielať, potrebujeme spracovať tieto kontaktné osobné údaje: e-mailová adresa.

Spôsob spracovania osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. Údaje nie sú zverejňované, nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám. Prístup k osobným údajom je vyhradený iba členom predstavenstva OZ VYKROČ. Zaväzujeme sa, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Uisťujeme vás, že naši pracovníci, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov.

Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov

V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vaším osobným údajom,
  • právo na opravu,
  • právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
  • máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  • právo na prenosnosť údajov,
  • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Svoje práva si môžete uplatniť prostredníctvom elektronickej adresy vykroc.podcast@gmail.com alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa.